7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
Login Formสถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday976
mod_vvisit_counterYesterday1051
mod_vvisit_counterThis week4603
mod_vvisit_counterLast week5906
mod_vvisit_counterThis month19976
mod_vvisit_counterLast month21445
mod_vvisit_counterAll1250602

Online 17
Your IP: 54.80.180.41
Today: 24 ก.ค., 2014
 school-regis

 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
ครั้งที่24  กำหนดให้โรงเรียนได้ ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีม
กรรมการตัดสินได้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. -31 ก.ค. 2557  ผ่านหน้าเว็บไซต์บริหาร
จัดการแข่งขันของ สพม.12 จึงเรียนมาเพื่อให้โรงเรียนได้เตรียมรายชื่อนักเรียน ครู
กรรมการตัดสิน เพื่อลงทะเบียนให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 
(ลงทะเบียนโปรดคลิกที่แบนเนอร์ "โรงเรียนลงทะเบียน")

 ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนและรายงานผล  

หมายเหตู จากศูนย์ดนตรีสากล รายการขับร้องทุกรายการหมดเขตลงทะเบียนวันที่ 29 ก.ค. 2557
        ยกเว้น ขับร้องประสานเสียง วงสตริง วงดนตรีลูกทุ่ง หมดเขต  วันที่ 31 ก.ค.2557

 

                   obec01  tot         

   โครงการอบรมพัฒนาการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาด้านการประยุกต์
และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)เพื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนสามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษาเขต๑๒กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์
พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๒ โรงแรมทวิน
โลตัส ผู้เข้าอบรมได้แก่ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์(Admin) โรงเรียนละ ๑ คน รวม 99 คน
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๑ – ๒
ผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จำนวน ๑ คน และครูผู้สอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จำนวน ๑ คน รวมโรงเรียนละ ๒ คน รวม 200 คน
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๑ – ๒
ผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑ คนและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่๒ จำนวน ๑ คนรวม โรงเรียนละ ๒ คน รวม 200 คน  โดยให้
โรงเรียนแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมในแต่ละรุ่นผ่านทางระบบออนไลน์
http://www.sea12.go.th เมนู 14  ระบบบริหารงานประชุม อบรม  กำหนดแจ้งรายชื่อให้
เสร็จสิ้นก่อนการอบรมในแต่ละรุ่น    หนังสือนำ   ตารางอบรม    ปฏิทิน 
หมายเหตุ การจัดอบรมตามโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ
วิทยากรจาก
บริษัททีโอทีตลอดหลักสูตรการฝึกอบรมทั้ง 3 รุ่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 


สพม.๑๒ โดยกลุ่มอำนวยการ กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการ "โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์  สพม.๑๒"  ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗   ณ ห้องประชุม สพม.๑๒ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษาและขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อครู/บุคลากรฯ ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ คน โดยส่งแบบตอบรับถึง สพม.๑๒ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามหนังสือ สพม.๑๒ ที่ ศธ ๐๔๒๔๒/๒๘๖๙ ลว. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในระบบงานสารบรรณ สพม.๑๒)

microphpne1

 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งนโยบายและกรอบการดำเนินงานการจัดงาน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗" เพื่อเป็นแนวทางประกอบการจัดการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

ประกาศเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  new1

 
 แจ้งเพื่อทราบ
เรื่อง การขอเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพิ่มเติม

     ตามที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
จำนวน 98 โรงเรียน ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ในวันที่ 28-30
พฤษภาคม 2557 ไปแล้วนั้น ในการนี้ ขอให้โรงเรียนดำเนินการทดสอบเครื่อง
ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับมอบเครื่อง หากมีเครื่องชำรุด
สามารถส่งเครื่องเปลี่ยนได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 ตั้งแต่วันพุธที่
4 - 10 มิถุนายน 2557  บัดนี้ได้หมดระยะเวลาการให้เปลี่ยนเครื่องแล้ว ดังนั้น
หากโรงเรียนใดมีเครื่องชำรุดหลังจากนี้ ให้ส่งซ่อมโดยตรงกับศูนย์บริการประจำ
จังหวัด โดยไม่ต้องส่งผ่านสพม.12   ชื่อศูนย์บริการประจำจังหวัด     

สำหรับการขอเครื่องเพิ่ม ในกรณีนักเรียนย้ายเข้าใหม่ และเรียนซ้ำชั้น ม.2
สามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา
เอกสารในการขอเครื่องเพิ่ม :
1. หนังสือแจ้งขอเครื่องเพิ่มและสำเนาหลักฐานการย้ายเข้าของนักเรียน
2. แบบรายงานขอเครื่องเพิ่ม TL-03

 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้จาก
เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีฯ สพม.12 > เมนูการบริหารจัดการโครงการแท็บเล็ต

<< ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา >>

 

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.

boss

นายจำเริญ รัตนบุรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

ภารกิจของผู้บริหาร
กรกฎาคม 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
15. แบบฟอร์มราชการ
16.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
17.หน่วยราชการในจังหวัด
18.โรงเรียนในสังกัด
19.สพท.มัธยมศึกษา
20.หน่วยงานทางการศึกษา
sea12_qrcode