banner covid1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มเป้าหมาย) จำนวน ๓๖ เขต นำร่อง ดำเนินการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายบูรณาการการศึกษา เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการบูรณาการด้านการศึกษา โรงเรียนคุณภาพ : โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

  

บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 20 กันยายน 2564

203

202

201

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2022 เวลา 23:07 น.)

 
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13 คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ