banner covid1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมสรุปผลการดำเนินการวิจัย เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการบูรณาการด้านการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ : โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช๕ บท ตามแผนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเสนอผลการวิจัยตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

  

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการวิจัยผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 21 กันยายน 2564

212

213 211

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2022 เวลา 23:06 น.)

 
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13 คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ