เผยแพร่ผลงานวิชาการ
6. โครงการตามนโยบาย/จุดเน้น

KingSpeech 1

OCC67

SESAONSTSS3 1

ONET-67

 

IQA

PISA 2

 

CEFR

 

 


พันธกิจกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 
1. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล
 
 
 
12. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
14. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง