2. ระบบสารสนเทศ
3. การศึกษาทางไกล DLIT
5. ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday179
mod_vvisit_counterYesterday603
mod_vvisit_counterThis week179
mod_vvisit_counterLast week3268
mod_vvisit_counterThis month15901
mod_vvisit_counterLast month22460
mod_vvisit_counterAll3370100

online: 9
Your IP 18.232.179.5
Today: 28 ม.ค., 2023
obec content center
 
เข้าสู่ระบบบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรกนิกส์  (CMS)    คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบคลังเนื้อหา Obec content Center   (CC)   คู่มือการใช้งาน 
โครงการ                - คำสั่งคณะกรรมการนิเทศ
-  หนังสือราชการ         - คำสั่งประธานเขตตรวจราชการ
คู่มือฉบับย่อ            - ตัวชี้วัดที่ 9        - หลักสูตรการฝึกอบรม
 
 nakonsri spm 3
 - แผนผังการดำเนินงาน          -  Download banner
 - Time line การพัฒนาระบบ
 - หน้าจอหลัก 
 - คุ่มือการใช้งาน
 - คณะทำงาน 
 

   การเตรียมการการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565         ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง/คู่มือ
-  คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุุฯ
- คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ฯ 
- คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน ฯ  
 
ข้อมูลสำคัญ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร้ระบาดของโรคติดเชื่อโคโรนา ศบค มท  
- ข้อมูลสำคัญ/ทุกจังหวัด 
- กรมควบคุมโรค สธ.     - ศบค.     - รายงานประจำวัน      
- กรมอนามัย 
- สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 11 นครศรีฯ  
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ    - Covid-19      -ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีฯนครศรีฯ
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง      - Covid-19 
- ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  สพฐ. 

การเตรียมการเบื้องต้น โดยโรงเรียนควรสำรวจความพร้อมด้านทรัพยากรของผู้เรียนและผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบค่างๆ ๆ ได้แก่ ON AIR  On-Demand และ ON-LINE ไว้ก่อนเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการในกรณ์มีเหตุพิเศษ  พร้อมทั้งจัดกลุ่มนักเรียนตามความพร้อมของทรัพยากร และกำหนดช่องทางสื่อสารที่ 2 เพื่อติดต่อผู้เรียนในระดับกลุ่ม และรายบุคคล    


รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินการได้  5  รูปแบบ 

1. แบบ ON-SITE  
          การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (มาตรการ ศบค.) หมายถึงการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียนโดยโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และ สาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด และมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1.1) นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล หรือ มีอุปกรณ์สำหรับการเรียน การสอนทางไกลไม่เพียงพอ (เช่น ครอบครัวมีบุตรหลาน 2 คน แต่มีโทรทัศน์ 1 เครื่อง)
1.2) นักเรียนที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลในขณะเรียนทางไกลอยู่ที่บ้าน ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัย ของนักเรียน
1.3) นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล (ข้อ 1) และไม่มีผู้ปกครองดูแล(ข้อ 2)
1.4) โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.5) โรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม   

2. แบบ ON-AIR 
           เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียว ผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลักโดยส่งสัญญาณครูผู้สอนต้นทางมาจาก โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่การเรียนรู้ DLTV ของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ช่องทางสื่อสารหลักมีดังนี้
 2.1 ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (DLTV) มี 2 แบบ  ออกอากาศส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม
       1. แบบ KU-BAND (จานทีบ 75 ซม.) ระดับชั้น ม.1-ม.6  CH-186-CH-200  ตารางออก 

digital-tv


3 แบบ ON-LINE

หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์และรุปแบบการถ่ายทอดสด เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบสื่อสารสองทาง (Video Conference) หรือรูปแบบสื่อสารทางเดียวในแบบถ่ายทอดสด (LIVE Streaming ) ระหว่างครูและนักเรียน โดยนักเรียนจะต้องมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รูปแบบ Video Conference การสื่อสารสองทาง พูดโต้ตอบกันได้ทั้งภาพและเสียง มีข้อจำกัดของจำนวนคนโดยทั่วไปบัญชีละไม่เกิน 100 คน เป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบันในระดับชั้นมัธยม และอุดมศึกษา โดยใช้ APP google workspace for education fundamentals , Microsoft Office 365 For Education , DEEP, Zoom , Webex ,MS TEAM ,Class Room และโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ตามความเหมาะสม
รุปแบบ LIVE Streaming การสื่อสารแบบทางเดียว ในลักษณะการถ่ายทอดสด ไม่สามารถพูดโต้ตอบกันได้ ในลักษณะสื่อสารทางเดียว เหมือนกับ สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ รองรับจำนานคนได้มาก เครื่องมือที่นิยมใช้ OBS Studio , Wirecast , vMix , Ecamm Live , Facebook Live ,Youtube Live ฯลฯ
-อุปกรณ์ปลายทางที่ผู้เรียนต้องเตรียม : ระบบอินเตอร์เน็ต , Computer, Tablet , Smartphone
-สิ่งที่ผู้เรียน/ผู้สอนต้องเตรียม :
1. สำรวจความพร้อมของนักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อกำหนดทรัพยากร
2. สมัครใช้อีเมล์ตามค่ายที่เลือกใช้เช่น ค่าย Google ได้แก่ @Gmail , DEEP ค่าย Microsoft ได้แก่ @Obecmail ,DEEP ,@microsoft เป็นต้น
3. กำหนดช่องทางการสื่อสารที่ 2 ประเภท Social เช่น Line Facebook Intragram Wechat IG เป็นต้น สำหรับใช้ติดต่อสื่อสาร ในระดับกลุ่มผู้เรียน และรายบุคคล

ข้อเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองทางนี้ ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนควรจดทะเบียนชื่อโดเมนโรงเรียน(ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน)www.xxxxx.ac.th และสมัครเข้าร่วมโครงการ For Education เพื่อเป็นเมล์องค์กร สะดวกในการสร้างและบริหารอีเมล์ให้ครูและนักเรียนของโรงเรียนเองได้ใช้งาน ตลอดจนการเข้าถึงแอบพลิเคชั่นต่างๆของระบบเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สำหรับโรงเรียน : ที่ยังไม่มีโดเมนหรือไม่สามารถจดโดเมนได้ ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนสามารถขอใช้เมล์องค์กรให้กับบุคลากรทุกคน สำหรับเปิดห้องเรียนออนไลน์ (เฉพาะครู/ผู้บริหาร)ภายใต้ชื่อโดเมน @sea12.go.th ค่าย Google ของ สพม.นศ. หรือ ค่าย Microsoft @obec.org(office 365) , @obec.moe.go.th (DEEP) ได้ โดยส่งแบบฟอร์มขอใช้เมล์องค์กร ระบุค่ายเมล์ ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. โทรศัพท์ 063-0810195

new1  Download แบบฟอร์ม ขอเมล์องค์กร จากสพม.นศ. ภายใต้ชื่อโดเมน @sea12.go.th
...หากต้องการแบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือรับรองโดเมน เมนู 15 ด้านขวา ของเว็บไซต์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ.

4. แบบ  On Demand    new2
           4.1 ส่งสัญญาณ DLTV ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   (NEW DLTV)  เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียวมีครูสอนจากต้นทาง ครูปลายทางสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทั้งอินเตอร์เน็ตบ้านและมือถือ
- อุปกรณ์ปลายทางที่ต้องเตรียม : ระบบอินเตอร์เน็ต   Computer Tablet  smartphone  smart TV
- ผ่าน App DLTV เว็บไซต์ DLTV.ac.th , Youtube  ผู้เรียนสามารถรับชมซ้ำและย้อนหลังได้
- ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ DLIT    dlit.ac.th 
- บทเรียน ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019
  โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ สสวท.  
เข้าสู่เว็บไซต์  
- บทเรียนออนไลน์ สื่อประกอบการสอน บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น (มหาชนจำกัด)  เช้าสู้เว็บไซต์    
    ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน  


5. แบบ On-hand

หมายถึง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล โดยการนำ หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน และสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ ไปให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้ความดูแล ช่วยเหลือของผู้ปกครองในขณะที่เรียนรู้

6. Blended  การจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานกันหลายรูปแบบ อย่างเหมาะสม มีเงื่อนไขดังนี้
     1. สถานศึกษาควรแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
     2. สถานสึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ความพร้อมของระบบ 
     3. สถานศึกษาต้องปฏิบัติตาม มาตรการของ สธ. โดยเคร่งครัด

 
                                                  เว็บไซต์ครูพร้อม

krupompt

 
 เนื่องด้วย สำนักงานกพร.สพฐ ได้พัฒนาระบบบริหารราชการ 4.0 ตามตัวชี้วัด
จึงได้พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
School Management Support System : SMSS
สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะมีการเชื่อมโยง
การส่งต่อข้อมูลระหว่าง ระบบ Smart Obec ของสพฐ และ Smart Area ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองรับการรายงานข้อมูล ในระบบ KRS-ARS ของกพร.
โรงเรียนใดสนใจสามารถ 
- ดาวห์โหลดโปรแกรมสำหรับโรงเรียนไปติดตั้งใช้งานได้  download 
- สำหรับระบบสนับสนุนการบริหารสำนักงานเขตฯ download
 
 
 โครงการเติมเต็มความรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลาย
ด้วยสพม.12ได้จัดทำโครงการเติมเต็มความรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ร่วมกับสถาบันกวดวิชำ ENCONCEPT ผู้ให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก และให้การสนับสนุนวิทยากรเติมเต็ม ซึ่งจะดำเนินการ ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ โรงละคร อบจ. นครศรีฯ โดยนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดนครศรีฯ ส่วนหนึ่งสามารถสมัครเข้าร่วมรับฟังที่โรงละคร อบจ.ได้ ตามรายละเอียดและแบบฟอร์มที่แนบมา ส่วนโรงเรียนที่นักเรียนไม่สะดวก และโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง สามารถรับชมได้ตามช่องทางที่กำหนด ใช้สถานที่ที่โรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้ จึงแจ้งมาเพื่อทราบทุกท่าน และทดสอบระบบวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. โดยผ่านระบบ APP  google meet  
รายละเอียด   - หนังสือนำ      กำหนดการ     บัญชีจำนวนนักเนียน      แบบตอบรับ  
เอกสารตอบรับ ส่งกลับทางระบบ My office  เลือก กลุ่มนิเทศก์ฯ 
เอกสารประกอบการสอน      1. SociThai Roadshow     2. TCAS ENG  
ลิงค์ ทดสอบระบบและรับชมการถ่ายทอดสด  https://meet.google.com/kdx-upva-jnr 
 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
มกราคม 2023
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
17. จัดซื้อจัดจ้างระบบอินเตอร์เน็ต
18. แหล่งความรู้ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สื่อสร้างสรรค์จาก ร.ร.ในสังกัด
ictsea12